ZAJĘCIA w roku szkolnym 2020/2021

___________________________

Od czerwca  zgodnie z Rozporządzeniem MEN szkoły i placówki artystyczne wracają do pracy stacjonarnej z zachowaniem procedur COVID-19.

Na podstawie ogłoszenia Centrum Edukacji  Artystycznej i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, szkoły artystyczne wracają do funkcjonowania w trybie stacjonarnym.

Biorąc pod uwagę, że powrót do szkół odbywa się nadal w okresie pandemii w SMKJ zajęcia  realizowane są stacjonarnie oraz z wykorzystaniem platformy MS Teams zgodnie z obowiązującymi przepisami MEN i zaleceniami CEA.

Od poniedziałku 07 czerwca zapraszamy na lekcje w trybie stacjonarnym w szkole według  indywidualnego planu zajęć z instrumentu oraz zgodnie z grafikiem zajęć grupowych.

Zajęcia z Kształcenia Słuchu, Rytmiki  i Chóru odbywają się według wcześniej ustalonego grafiku, zajęcia  Audycji i Kształcenia Słuchu według dotychczasowego planu zajęć.

Szczegółowe informacje o zajęciach przesyłane są drogą elektroniczną.

Wypełniając wytyczne władz w zakresie dochowania możliwe najwyższej staranności w zakresie zabezpieczenia sanitarnego dzieci i młodzieży podczas zajęć realizowanych w szkołach i placówkach artystycznych, przypominamy obowiązujące zasady funkcjonowania SMKJ , które zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN, GIS i CEA.

PROSIMY o PRZESTRZEGANIE ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH w SMKJ

procedury_organizacja_pracy_SMKJ_COVID_2020/21 – obowiązujące

szczegółowe_zasady_dla_uczniów i rodziców_SMKJ_COVID_2020/21– obowiązujące

______________________

Od 04 maja  zgodnie z Rozporządzeniem MEN szkoły i placówki artystyczne nadal pracują zdalnie.

W związku z ogłoszeniem przez władze oświatowe, stopniowego powrotu do stacjonarnej pracy w szkołach zgodnie z nowym Rozporządzeniem MEN, przekazujemy Państwu informacje dotyczące naszej szkoły.

Centrum Edukacji Artystycznej ogłosiło w tym zakresie rekomendacje dotyczące organizacji zajęć w szkołach artystycznych.

https://cea-art.pl/covid-19-nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-ograniczenia-funkcjonowania-szkol/

W dalszym ciągu zachowano obowiązywanie przepisu, zgodnie z którym dyrektor szkoły lub placówki artystycznej ma możliwość ustalenia  innego sposobu realizowania zajęć, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny (§ 5 ust. 3)

Jest naszą intencją aby w obecnym czasie realizować możliwie jak najwięcej form zajęć na żywo. W SMKJ będziemy poszerzać możliwość stacjonarnych konsultacji zarówno w przypadku zajęć z instrumentu jak również z pozostałych przedmiotów. Oczywiście zgodnie z zaleceniami i przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Wszelkie informacje w tym zakresie zostaną Państwu przesłane za pośrednictwem @ oraz na MS Teams, a także zostaną umieszczone na stronie www.muzyczna-konstancin.pl

______________________

Od 11 kwietnia 2021 roku  kontynuacja nauki zdalnej  i konsultacji stacjonarnych

W okresie od 11.04.2021 do 31.05.2021 SMKJ kontynuujemy indywidualne konsultacje stacjonarne służące bezpośredniemu wsparciu nauczania zdalnego realizowanego za pomocą MS Teams.  Zajęcia grupowe realizowane sa online.

Poniżej przypominamy procedury obowiązujące w naszej Szkole w tym zakresie.

______________________

ZASADY realizacji konsultacji stacjonarnych w SMKJ -  PRZYPOMNIENIE

Zasady obowiązują od listopada 2020 – aktualizacja na dzień 11 kwietnia 2021  została przesłana za pośrednictwem @ oraz na platformie MS Teams.

Tak jak do tej pory konsultacje z nauczycielem przebiegają w formie indywidualnych zajęć stacjonarnych w szkole i są przewidziane dla Szkoły Muzycznej I Stopnia oraz warsztatów MusicLab. Zajęcia odbywają się w zachowaniem procedur sanitarnych obowiązujących w SMKJ. Dla uczniów SMKJ realizacja konsultacji stacjonarnych zależna jest od planu zajęć grupowych realizowanych on-line.

Przygotowanie i realizacja konsultacji stacjonarnych wymaga dwóch dokumentów:

1) Złożenia przez Rodziców pisemnego „Wniosku…” – jednorazowo,  NOWY WNIOSEK od 11.04.2021 ( w  korespondencji e-mail i na MS Teams )

2) Przesłania „Zgłoszenia…”  przez formularz  z ankietą zdrowia  – każdorazowo przed zajęciami  

ad 1) Pisemny wniosek rodziców/opiekunów: – „Wniosek o realizację konsultacji stacjonarnych” – jest to dokument zawierający uzasadnienie przekazane przez rodziców/opiekunów w celu realizacji konsultacji stacjonarnych. Stosowny dokument jest dostępny w formularzu Wniosek , który został rozesłany pocztą @, ponadto umieszczony jest na MS Teams (Zespół: Klasa  …. Rodzice, zakładka PLIKI). Wniosek należy wydrukować, podpisać i przesłać skan do SMKJ. Można również wypełnić Wniosek i poświadczyć za pomocą Profilu Zaufanego.

ad 2) Przesłania niniejszego „Zgłoszenia” wraz z częścią „Oświadczenie o stanie zdrowia ucznia”- przed zajęciami, najpóźniej  do godz. 9.00 w dniu zajęć. Zgłoszenia przesłane po oznaczonej godzinie mogą nie zostać zrealizowane. O przygotowaniu i prowadzeniu konsultacji decyduje Dyrektor SMKJ, biorąc pod uwagę uzasadnienie zawarte we Wniosku.

POTWIERDZENIE możliwości realizacji zajęć w szkole wpisywane jest w dniu zajęć na osobistym czacie ucznia w MS Teams

Ze względu na nowe ograniczenia epidemiczne wprowadzone przez Rząd RP, SMKJ przyjmuje się następujące wytyczne dotyczące organizacji konsultacji stacjonarnych:

- konsultacje są realizowane tylko w uzasadnionych przypadkach i jedynie po otrzymaniu Wniosku,

- konsultacje stacjonarne będą realizowane z ograniczeniem ilości osób (uczniowie, nauczyciele, administracja) przybywających jednocześnie w SMKJ oraz zachowaniem wymaganego dystansu i czasu podczas korzystania z szatni,

- konsultacje planowane będą w pierwszej kolejności dla (i) najmłodszych uczniów, (ii) uczniów przygotowujących się do egzaminu końcowego (klasy najstarsze) (iii) z uwzględnieniem kolejności Zgłoszeń,

- konsultację będą dostępne jednorazowo w okresie tygodnia,

- brak Wniosku oraz Zgłoszenia uniemożliwia przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji,   

- ze względu na ograniczenia ilościowe osób przybywających jednocześnie w Szkole  konsultacje nie będą realizowane  bez przekazania wymaganego (1) Wniosku (2) Zgłoszenia, nawet w przypadku przybycia do szkoły,

- konsultacje stacjonarne nie mogą być uzgadniane bezpośrednio z nauczycielem oraz z pominięciem przesłania Wniosku i Zgłoszenia

 

Dyrektor SMKJ akceptuje możliwość prowadzenia zajęć w danym dniu, uwzględniając między innymi:  przekazaną dokumentację  (Wniosek, Zgłoszenie), potwierdzenie dostępności i zgody nauczyciela na przeprowadzenie konsultacji stacjonarnych oraz planowaną ilość uczniów przebywających w tym samym czasie w SMKJ. Potwierdzenie możliwości realizacji konsultacji będzie umieszczane w MS Teams.

Prosimy nie przesyłać Zgłoszeń dotyczących konsultacji stacjonarnych poprzez e-mail lub SMS. Uniemożliwia to skuteczne planowanie i koordynację zajęć.

SMKJ informuję, że ze względu na przypadki losowe (np. zgłoszenie choroby nauczyciela w dniu zajęć) potwierdzone wcześniej zajęcia mogą być odwołane.

Wszelkie informacje znajdują się również na  MS Teams i w korespondencji e-mail z Rodzicami.

_____________________

Od 22 marca  czasowo ograniczona możliwość konsultacji stacjonarnych 

W związku z wprowadzeniem od dnia 20 marca b.r. dodatkowych obostrzeń na terenie całego kraju oraz czasowego powrotu do pełnej nauki zdalnej,
szkoły artystyczne zostały zobowiązane do wprowadzenia stosownych działań w tym zakresie.
https://cea-art.pl/powrot-do-nauczania-zdalnego-uczniow-klas-i-iii-szkoly-podstawowej/

Zgodnie z zalecaniami Centrum Edukacji Artystycznej, korzystanie z możliwości realizacji konsultacji stacjonarnych w przypadku gdy zajęcia
nie mogą być realizowane z wykorzystaniem środków i metod kształcenia na odległość,  powinno ograniczać się w obecnym czasie wyłącznie do
niezbędnego minimum.

W związku  z tym od poniedziałku 22 marca do 11 kwietnia b.r.  w Szkole Muzycznej w Konstancinie-Jeziornie zostaje czasowo ograniczona możliwość
realizacji konsultacji stacjonarnych. Wszystkie zajęcia w całości realizowane będą online na platformie MS Teams zgodnie z dotychczasowym planem zajęć i praktyką działań w tym zakresie.

Formularze zgłoszeń na zajęcia stacjonarne zostają czasowo zamknięte.

Możliwość konsultacji stacjonarnych będzie realizowana jedynie dla dzieci do 7 roku życia, po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Rodziców i za zgodą Dyrektora Szkoły. Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza w zespole na MS Teams  ( Rodzice Klasa I C-6) i potwierdzenie przez Szkołę takiej możliwości na czacie osobistym ucznia. Przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego w Szkole i stosowanie się do zaleceń pracowników szkoły.

_____________________

Od 01 lutego 2021 roku  kontynuacja nauki zdalnej 

W SMKJ realizujemy zajęcia online na platformie MS Teams według dotychczasowego planu i obowiązujących do tej pory  zasad.
W związku z kontynuacją nauki zdalnej, przypomniamy, że konsultacje stacjonarne są możliwe w uzasadnionych przypadkach i  na wniosek Rodziców. Odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego i reguł obowiązujących w Szkole.
Szczegóły w korespondecji e-mail i w zespołach na platformie MS Teams.

______________________

Od 18 stycznia 2021 roku szkoły realizujące tylko zajęcia artystyczne nadal pozostają w nauce zdalnej.
Zmiana na zajęcia stacjonarne wprowadzona Rozporządzenie MEN dla klas I-III dotyczy tylko szkół podstawowych ( ogólnokształcących ), według obowiązujących przepisów szkoły artystyczne mają działać nadal tak jak w listopadzie i grudniu.
W SMKJ realizujemy zajęcia online na platformie MS Teams według dotychczasowego planu. Pozostawiamy możliwość konsultacji stacjonarnych na zajęciach indywidualnych na zasadach obowiązujących do tej pory. Rodzice zainteresowani konsultacjami stacjonarnymi proszeni są o złożenie nowego wniosku oraz przesłanie zgłoszenia/prośby o lekcje stacjonarne na konkretny dzień w danym tygodniu.  Zgłoszenie i ankieta zdrowia dostępne są w zespołach na MS Teams.
______________________
 Od dnia 4 do dnia 17 stycznia 2021 r.
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. ( Dz.U. Z 2020 poz 2111) ustalony został okres ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021 jednolicie dla całego kraju . Ferie zimowe w naszej szkole będą również w terminie od dnia 4 do dnia 17 stycznia 2021 r.

Życzymy udanego wypoczynku.

______________________

Od 23 grudnia 2020 do 01 stycznia 2021 
Zgodnie z Terminarzem Szkolnym od 23 grudnia 2020 do 01 stycznia 2021 trwa świąteczna przerwa w nauce. W tych dniach  nie będzie zajęć w Szkole Muzycznej.

______________________

Od  30 listopada 2020 r. do 04 stycznia 2021 r.

 Od dnia  30 listopada  Rozporządzenie MEN przedłuża naukę zdalną na kolejny okres.

W naszej szkole wszystkie zajęcia prowadzone są tak jak do tej pory – zdalnie – z wykorzystaniem platformy MS Teams. Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, SMKJ może realizować indywidualne konsultacje z nauczycielem w Szkole w formie stacjonarnej.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi do Rodziców  w korespondencji mailowej, realizacja konsultacji w formie zajęć stacjonarnych jest możliwa po: złożeniu Wniosku, Zgłoszeniu prośby o zajęcia w danym terminie, przekazaniu aktualnego oświadczenia o stanie zdrowia i po potwierdzeniu takiej możliwości przez Szkołę  w uzgodnieniu z nauczycielem.

Szczegółowe ZASADY zostały przekazane uczniom i rodzicom za pośrednictwem korespondencji e-mail oraz umieszczone na MS Teams.

______________________

Od 09 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r.
Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia MEN z dnia 06 listopada 2020, przedłużony zostaje okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek edukacyjnych do dnia 29 listopada 2020 r.
W SMKJ została już zorganizowana nauka zdalna  i prowadzona  jest z wykorzystaniem platformy MS Teams.
Szczegóły dotyczące realizacji zadań dydaktycznych, w tym między innymi możliwość i sposób bezpośrednich konsultacji z nauczycielami oraz formy prezentacji umiejętności zostaną ustalone na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, 09 listopada br. Informacje o ewentualnych zmianach w tym zakresie zostaną Państwu przekazane droga mailową oraz na MS Teams.

_________________

Zgodnie z rocznym planem pracy szkoły zapisanym w TERMINARZU,  dni 11, 12 i 13 listopada b.r są  w Szkole Muzycznej dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych  - dotyczy to również nauki zdalnej.
Mamy nadzieję, że ten krótki czas odpoczynku pozwoli nam nabrać sił do dalszych działań i odbuduje kondycję uczniów i nauczycieli.
______________________ 

Od 24 października 2020 r. do  8 listopada 2020 r.

zgodnie z Rozporządzeniem MEN dotyczącym  ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w  tym szkół artystycznych,
zajęcia edukacyjne w naszej Szkole są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a w  przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane  j.w. dyrektor szkoły ustali inny sposób realizowania tych zajęć.

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych zajęć przekazywane będą Rodzicom na bieżąco za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na platformie MS Teams.

_____________

Od  12 października, w  związku z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń epidemicznych wszystkie imprezy zewnętrzne, koncerty oraz dodatkowe dni wolne zostają zawieszone do odwołania.

_____________

W związku ze stanem epidemicznym  w Szkole realizowane są zajęcia stacjonarnie oraz z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami MEN i zaleceniami CEA.  Szczegółowe informacje o zajęciach przesyłane są drogą elektroniczną.

_____________

Ze względu na obecną sytuację  zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców na rozpoczęcie roku i spotkanie z Dyrekcją szkoły i nauczycielami on-line, we wtorek, 1 września o godzinie 17.00 na naszym FB 

W dniach od 2 do  5 września zapraszamy uczniów wraz z rodzicami na pierwsze spotkania z nauczycielami instrumentu. Spotkania te ze względu na zachowanie szczególnej ostrożności odbędą się on-line na platformie MS TEAMS według harmonogramu, przesłanego do Rodziców  i zamieszczonego poniżej. Uczniów klas pierwszych wraz z jednym rodzicem zapraszamy do budynku szkoły na spotkanie stacjonarne z nowym nauczycielem,  w terminie przekazanym w korespondencji e-mail.

_____________ 

Od poniedziałku 07 września zapraszamy na  lekcje w trybie stacjonarnym w szkole według grafiku zajęć grupowych i indywidualnego planu zajęć ustalonego z nauczycielem na pierwszym spotkaniu.

Zgodnie z obowiązującymi w Szkole procedurami, przed pierwszymi zajęcia ucznia w szkole RODZICE składają podpisane oświadczenie o stanie zdrowia. Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie oraz dostarczenie do Sekretariatu Szkoły.

OŚWIADCZENIE_RODZICE-COVID-19

Szczegółowe zasady funkcjonowania SMKJ , które zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN, GIS i CEA zamieszczamy poniżej.

procedury_organizacja_pracy_SMKJ_COVID_2020/21  obowiązujące

szczegółowe_zasady_dla_uczniów i rodziców_SMKJ_COVID_2020/21obowiązujące

 

_____________

Zapraszamy do zapoznania się z planem pracy Szkoły w roku 2020/21

HARMONOGRAM pierwszych spotkań _2020/21 
Szczegółowe godziny spotkań zostały przekazane do Rodziców za pośrednictwem poczty e-mail

 

TERMINARZ I PÓŁROCZE - aktualizacja 02.12.2020

TERMINARZ I PÓŁROCZE - aktualizacja 09.11.2020

TERMINARZ_2020/21 -

 

 

UWAGA! W związku z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń epidemicznymi od dnia 12 października 2020 wszystkie imprezy zewnętrzne i koncerty zostają zawieszone do odwołania. Terminy i formy innych działań mogą ulec zmianie. O zmianach rodzice i uczniowie będą informowani na bieżąco. 

Szczegółowe informacje o sposobach i formach prezentacji umiejętności uczniów będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

PLAN ZAJĘĆ GRUPOWYCH_2020/21  klasy I-III C6 

PLAN ZAJĘĆ GRUPOWYCH_2020/21 –  klasy IV-VI C6  

PLAN ZAJĘĆ GRUPOWYCH_2020/21   klasy I -IV C4 

 

 

 

29/08/2020