REKRUTACJA 2023/2024

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

INFORMACJA

Przyjęcie kandydatów do SMKJ prowadzone jest w oparciu o wytyczne właściwego Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2022/2023  postępowanie rekrutacyjne do szkół i placówek artystycznych przeprowadzane  jest w trybie stacjonarnym.

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie prowadzi rekrutację do wszystkich klas szkolnych dla dzieci i młodzieży (6-16 lat) – zgodnie z terminami i zasadami opisanymi poniżej.

 ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo z wykorzystaniem Formularza umieszczonego na stronie internetowej szkoły. Prosimy wypełnić formularz i odesłać na adres: sekretariat@muzyczna-konstancin.pl

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia:       Wniosek o przyjęcie do klasy I SM:

                             

 

Zgłoszenie – wypełniony formularz prosimy przesłać do końca maja. Termin składania zgłoszeń może zostać przedłużony lub ustalony indywidulanie . W razie konieczności prosimy o kontakt telefoniczny  602 750 850

UWAGA! w 2023 r. terminy przesłuchań  to 29 i 31 maja oraz 12 i 15 czerwca.

Po nadesłaniu formularza o przyjęcie do klasy I zaproponowane zostaną indywidualne daty badania przydatności zwane w naszej szkole PRZESŁUCHANIEM WSTĘPNYM. Przed przesłuchaniem należy złożyć w sekretariacie WNIOSEK o przyjęcie do klasy I SM I Stopnia

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z wyznaczonym terminem indywidualnego spotkania w Szkole zostanie przesłane na adres e-mail, z którego wpłynął formularz lub potwierdzony telefonicznie. O terminie spotkania w szkole Rodzic zostanie powiadomiony indywidualnie.

OPŁATA za przesłuchanie wynosi 80 pln. Prosimy o opłacenie w Sekretariacie Szkoły przez przesłuchaniem.

FORMA  BADANIA PRZYDATNOŚCI KANDYDATA 

Przesłuchanie wstępne kandydata do szkoły muzycznej przeprowadzane jest indywidualnie i odbywa się w dwóch częściach.

CZĘŚĆ I - Prezentacja piosenki -  wykonanie przez kandydata przygotowanej piosenki – podczas przesłuchania w Szkole.

Sugerujemy wybranej piosenki z podanego zestawu (tekst i podkład audio) lub przygotowanie dowolnej piosenki.

Piosenki do pobrania (tekst i podkład)
 1. Spij i Ty_2122 ; podkład (mp4)  Śpij i Ty
 2. Podajmy sobie ręcę_2122; (mp4) Podajmy sobie ręce
 3. Skaczące Nutki_2122; (mp4) Skaczące nutki 
 4. Bal baloników_2122; (mp4) Bal baloników

CZĘŚĆ II - Realizacja ćwiczeń - odbywa się w Szkole 

Część ta obejmuje realizację ćwiczeń sprawdzających predyspozycje muzyczne kandydata i obejmuje .

 1. badanie predyspozycji głosowych, słuchowych i rytmicznych,
 2. badanie pamięci i wrażliwości muzycznej,
 3. badanie gotowości szkolnej i przydatności do nauki gry na instrumencie

Wskazania dotyczące przesłuchania 

 1. Czas trwania około 15 minut.
 2. Przesłuchanie w szkole odbywa się przy obecności jednego nauczyciela oraz udziałem komisji poprzez platformę on-line.

W przypadku zapisu do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I Stopnia oczekujemy dodatkowo:

 • wypełnienia „Wniosku o przyjęcie do klasy I SM.. ”  i podpisanie go przez rodzica/opiekuna prawnego,
 • dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w Szkole Muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wniosek należy dostarczyć przed terminem przesłuchania; zaświadczenie prosimy dostarczyć bezpośrednio  do sekretariatu w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

 WYNIKI

Ogłoszenie wyników i informacja o przyjęciu do Szkoły Muzycznej I Stopnia w tym do klasy I, zostaną przekazane w terminach:

I tura najpózniej  do 30 czerwca

II tura  najpózniej do 15 września

Po ogłoszeniu wyników przesłuchań wstępnych Rodzice zaproszeni zostaną na indywidualne omówienie wyników i przekazanie niezbędnych informacji dotyczących warunków podpisania Umowy o Naukę i zapisu ucznia do SMKJ.

 

04/04/2023