ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

INFORMACJA

Przyjęcie kandydatów do SMKJ prowadzone jest w oparciu o wytyczne właściwego Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 2024/2025  postępowanie rekrutacyjne do szkół i placówek artystycznych przeprowadzane  jest w trybie stacjonarnym.

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie prowadzi rekrutację do wszystkich klas szkolnych dla dzieci i młodzieży (6-16 lat) – zgodnie z terminami i zasadami opisanymi poniżej.

 ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia przyjmujemy z wykorzystaniem FORMULARZA umieszczonego  na  stronie internetowej szkoły. Prosimy wypełniony formularz odsyłać na adres:  sekretariat@muzyczna-konstancin.pl

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia:       Wniosek o przyjęcie do klasy I SM:

                             

 

Zgłoszenie – wypełniony formularz – prosimy przesłać niezwłocznie. Termin składania zgłoszeń może zostać przedłużony lub ustalony indywidulanie. W razie konieczności prosimy o kontakt telefoniczny  602 750 850

W 2024 r. terminy przesłuchań  będą ustalane indywidualnie.

Po przesłaniu formularza o przyjęcie do klasy I zaproponowane zostaną indywidualne daty badania przydatności zwane w naszej szkole PRZESŁUCHANIEM WSTĘPNYM. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z wyznaczonym terminem indywidualnego spotkania w Szkole zostanie przesłane na adres e-mail, z którego wpłynął formularz lub potwierdzony telefonicznie. O terminie spotkania w szkole Rodzice/Opiekunowie zostaną powiadomieni indywidualnie.

OPŁATA za przesłuchanie wynosi 100 pln. Przed Przesłuchaniem prosimy o opłacenie w Sekretariacie Szkoły opłaty oraz wypełnienie WNIOSKU o przyjęcie do klasy I Szkoły Muzycznej I Stopnia

 

FORMA  BADANIA PRZYDATNOŚCI KANDYDATA 

Przesłuchanie wstępne kandydata do szkoły muzycznej przeprowadzane jest indywidualnie i odbywa się w dwóch częściach.

CZĘŚĆ I - Prezentacja piosenki -  wykonanie przez kandydata przygotowanej piosenki – podczas przesłuchania w Szkole.

Sugerujemy wybranej piosenki z podanego zestawu (tekst i podkład audio) lub przygotowanie dowolnej piosenki.

Piosenki do pobrania (tekst i podkład)
 1. Spij i Ty_2122 ; podkład (mp4)  Śpij i Ty
 2. Podajmy sobie ręcę_2122; (mp4) Podajmy sobie ręce
 3. Skaczące Nutki_2122; (mp4) Skaczące nutki 
 4. Bal baloników_2122; (mp4) Bal baloników

CZĘŚĆ II - Realizacja ćwiczeń - odbywa się w Szkole

Część ta obejmuje realizację ćwiczeń sprawdzających predyspozycje muzyczne kandydata i obejmuje .

 1. badanie predyspozycji głosowych, słuchowych i rytmicznych,
 2. badanie pamięci i wrażliwości muzycznej,
 3. badanie gotowości szkolnej i przydatności do nauki gry na instrumencie

Wskazania dotyczące przesłuchania 

 1. Czas trwania około 15 minut.
 2. Przesłuchanie w szkole odbywa się przy obecności jednego nauczyciela oraz udziałem komisji poprzez platformę on-line.

W przypadku zapisu do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I Stopnia oczekujemy:

 • wypełnienia w/wym. „Wniosku o przyjęcie do klasy I Szkoły M.. ”.
 • dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w Szkole Muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wniosek należy dostarczyć przed terminem przesłuchania; zaświadczenie prosimy dostarczyć bezpośrednio  do sekretariatu w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

 

 WYNIKI

Ogłoszenie wyników i informacja o przyjęciu do Szkoły Muzycznej I Stopnia w tym do klasy I, zostaną przekazane w terminach:

I tura najpóźniej  do 30 czerwca

II tura  najpóźniej do 15 września

Po ogłoszeniu wyników przesłuchań wstępnych Rodzice zaproszeni zostaną na indywidualne omówienie wyników i przekazanie niezbędnych informacji dotyczących warunków podpisania Umowy o Naukę i zapisu ucznia do SMKJ.

07/06/2024