ROK 2020/2021


WYWIADÓWKI i SPOTKANIA z RODZICAMI ONLINE

Iinformujemy, że  w dniu 09 listopada br. Rada Pedagogiczna ustaliła zmiany w planie pracy Szkoły do końca I półrocza. Zgodnie z  nowym Terminarzem w tygodniu 16-20 listopaada zaplanowane zostały spotkania nauczycieli z Rodzicami i lekcje otwarte- online.

Zapraszamy Rodziców na spotkania z Nauczycielami na platformę TEAMS. W tym celu uprzejmie prosimy aby o wyznaczonej godzinie zalogować się  na platformę wykorzystując login ucznia. Spotkanie będę wpisane w kalendarz danego nauczyciela lub klasy.

Nauczyciele instrumentu zapraszają na spotkania podczas zajęć on-line na platformie TEAMS w czasie trwania lekcji Państwa dziecka.

Nauczyciele zajęć grupowych zapraszają na spotkania na platformie TEAMS  wg zamieszczonego poniżej planu. Szczegółowy harmonogram godzinowy zostanie przesłany do Rodziców bezpośrednio od nauczycieli zajęć grupowych danego przedmiotu.

W przypadku braku  możliwości  uczestnictwa w lekcji otwartej lub wywiadówce w wyznaczonym terminie prosimy Rodziców o bezpośredni kontakt z nauczycielem  i ustalenie innego terminu spotkania.

Spotkania z nauczycielem instrumentu wg. planu lekcji indywidualnych.

 

Poniżej plan wywiadówek dla zajęć grupowych:

_______________________________

Marta Bogusławska: Rytmika i Kształcenie Słuchu   

Indywidualne spotkania wg. harmonogramu przesłanego do Rodziców  przez nauczyciela

PONIEDIZAŁEK  16.11.2020  godz. 20.00 – 21.00  KLASA III C-6  A

WTOREK  17.11.2020  godz. 20.00 – 21.00 KLASA III C-6 B

ŚRODA 18.11.2020   godz. 17.00 – 18.30 KLASA I C-6

PIĄTEK  20.11.2020   godz. 17.00 – 18.00 KLASA II C-6

___________________________________

Małgorzata Szanduła: Audycje Muzyczne i Kształcenie Słuchu

Indywidualne spotkania wg. harmonogramu przesłanego do Rodziców  przez nauczyciela

WTOREK 17.11.2020  godz. 20.00 – 21.00 klasy I C-4

ŚRODA 18.11.2020  godz.18.30 – 20.30   klasy II, III i IV C-4 oraz  VI C-6

CZWARTEK 19.11.2020:  godz.20.00 – 21.00  klasy  IV C-6  i V C-6

___________________________________

Małgorzata Łukomska:  Chór

Pani Małgorzata zapraszam na indywidualne spotkania po wcześniejszym umówieniu terminu, wówczas  spotkanie zostanie wpisane na platformie MS Teams

 

ZAPRASZAMY do licznego uczestnictwa  w spotkaniach z nauczycielami.

16/11/2020

Rok Szkolny 2020/2021

_____________________

Od 22 marca zawieszona czasowo możliwość konsultacji stacjonarnych 

W związku z wprowadzeniem od dnia 20 marca b.r. dodatkowych obostrzeń na terenie całego kraju oraz czasowego powrotu do pełnej nauki zdalnej,
szkoły artystyczne zostały zobowiązane do wprowadzenia stosownych działań w tym zakresie.
https://cea-art.pl/powrot-do-nauczania-zdalnego-uczniow-klas-i-iii-szkoly-podstawowej/

Zgodnie z zalecaniami Centrum Edukacji Artystycznej, korzystanie z możliwości realizacji konsultacji stacjonarnych w przypadku gdy zajęcia
nie mogą być realizowane z wykorzystaniem środków i metod kształcenia na odległość,  powinno ograniczać się w obecnym czasie wyłącznie do
niezbędnego minimum.

W związku  z tym od poniedziałku 22 marca do 11 kwietnia b.r.  w Szkole Muzycznej w Konstancinie-Jeziornie zostaje czasowo ograniczona możliwość
realizacji konsultacji stacjonarnych. Wszystkie zajęcia w całości realizowane będą online na platformie MS Teams zgodnie z dotychczasowym planem zajęć i praktyką działań w tym zakresie.

Formularze zgłoszeń na zajęcia stacjonarne zostają czasowo zamknięte.

Możliwość konsultacji stacjonarnych będzie realizowana jedynie dla dzieci do 7 roku życia, po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Rodziców i za zgodą Dyrektora Szkoły. Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza w zespole na MS Teams  ( Rodzice Klasa I C-6) i potwierdzenie przez Szkołę takiej możliwości na czacie osobistym ucznia. Przypominamy o zachowaniu reżimu sanitarnego w Szkole i stosowanie się do zaleceń pracowników szkoły.

_____________________

Od 01 lutego 2021 roku  kontynuacja nauki zdalnej 

W SMKJ realizujemy zajęcia online na platformie MS Teams według dotychczasowego planu i obowiązujących do tej pory  zasad.
W związku z kontynuacją nauki zdalnej, przypomniamy, że konsultacje stacjonarne są możliwe w uzasadnionych przypadkach i  na wniosek Rodziców. Odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego i reguł obowiązujących w Szkole.
Szczegóły w korespondecji e-mail i w zespołach na platformie MS Teams.

______________________

Od 18 stycznia 2021 roku szkoły realizujące tylko zajęcia artystyczne nadal pozostają w nauce zdalnej.
Zmiana na zajęcia stacjonarne wprowadzona Rozporządzenie MEN dla klas I-III dotyczy tylko szkół podstawowych ( ogólnokształcących ), według obowiązujących przepisów szkoły artystyczne mają działać nadal tak jak w listopadzie i grudniu.
W SMKJ realizujemy zajęcia online na platformie MS Teams według dotychczasowego planu. Pozostawiamy możliwość konsultacji stacjonarnych na zajęciach indywidualnych na zasadach obowiązujących do tej pory. Rodzice zainteresowani konsultacjami stacjonarnymi proszeni są o złożenie nowego wniosku oraz przesłanie zgłoszenia/prośby o lekcje stacjonarne na konkretny dzień w danym tygodniu.  Zgłoszenie i ankieta zdrowia dostępne są w zespołach na MS Teams.
______________________
 Od dnia 4 do dnia 17 stycznia 2021 r.
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. ( Dz.U. Z 2020 poz 2111) ustalony został okres ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021 jednolicie dla całego kraju . Ferie zimowe w naszej szkole będą również w terminie od dnia 4 do dnia 17 stycznia 2021 r.

Życzymy udanego wypoczynku.

______________________

Od 23 grudnia 2020 do 01 stycznia 2021 
Zgodnie z Terminarzem Szkolnym od 23 grudnia 2020 do 01 stycznia 2021 trwa świąteczna przerwa w nauce. W tych dniach  nie będzie zajęć w Szkole Muzycznej.

______________________

Od  30 listopada 2020 r. do 04 stycznia 2021 r.

 Od dnia  30 listopada  Rozporządzenie MEN przedłuża naukę zdalną na kolejny okres.

W naszej szkole wszystkie zajęcia prowadzone są tak jak do tej pory – zdalnie – z wykorzystaniem platformy MS Teams. Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, SMKJ może realizować indywidualne konsultacje z nauczycielem w Szkole w formie stacjonarnej.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi do Rodziców  w korespondencji mailowej, realizacja konsultacji w formie zajęć stacjonarnych jest możliwa po: złożeniu Wniosku, Zgłoszeniu prośby o zajęcia w danym terminie, przekazaniu aktualnego oświadczenia o stanie zdrowia i po potwierdzeniu takiej możliwości przez Szkołę  w uzgodnieniu z nauczycielem

______________________

Od 09 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r.
Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia MEN z dnia 06 listopada 2020, przedłużony zostaje okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek edukacyjnych do dnia 29 listopada 2020 r.
W SMKJ została już zorganizowana nauka zdalna  i prowadzona  jest z wykorzystaniem platformy MS Teams.
Szczegóły dotyczące realizacji zadań dydaktycznych, w tym między innymi możliwość i sposób bezpośrednich konsultacji z nauczycielami oraz formy prezentacji umiejętności zostaną ustalone na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, 09 listopada br. Informacje o ewentualnych zmianach w tym zakresie zostaną Państwu przekazane droga mailową oraz na MS Teams.

_________________

Zgodnie z rocznym planem pracy szkoły zapisanym w TERMINARZU,  dni 11, 12 i 13 listopada b.r są  w Szkole Muzycznej dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych  - dotyczy to również nauki zdalnej.
Mamy nadzieję, że ten krótki czas odpoczynku pozwoli nam nabrać sił do dalszych działań i odbuduje kondycję uczniów i nauczycieli.
______________________ 

Od 24 października 2020 r. do  8 listopada 2020 r.

zgodnie z Rozporządzeniem MEN dotyczącym  ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w  tym szkół artystycznych,
zajęcia edukacyjne w naszej Szkole są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a w  przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane  j.w. dyrektor szkoły ustali inny sposób realizowania tych zajęć.

Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych zajęć przekazywane będą Rodzicom na bieżąco za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na platformie MS Teams.

_____________

Od  12 października, w  związku z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń epidemicznych wszystkie imprezy zewnętrzne, koncerty oraz dodatkowe dni wolne zostają zawieszone do odwołania.

_____________

W związku ze stanem epidemicznym  w Szkole realizowane są zajęcia stacjonarnie oraz z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami MEN i zaleceniami CEA.  Szczegółowe informacje o zajęciach przesyłane są drogą elektroniczną.

_____________

Ze względu na obecną sytuację  zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców na rozpoczęcie roku i spotkanie z Dyrekcją szkoły i nauczycielami on-line, we wtorek, 1 września o godzinie 17.00 na naszym FB 

W dniach od 2 do  5 września zapraszamy uczniów wraz z rodzicami na pierwsze spotkania z nauczycielami instrumentu. Spotkania te ze względu na zachowanie szczególnej ostrożności odbędą się on-line na platformie MS TEAMS według harmonogramu, przesłanego do Rodziców  i zamieszczonego poniżej. Uczniów klas pierwszych wraz z jednym rodzicem zapraszamy do budynku szkoły na spotkanie stacjonarne z nowym nauczycielem,  w terminie przekazanym w korespondencji e-mail.

_____________ 

Od poniedziałku 07 września zapraszamy na  lekcje w trybie stacjonarnym w szkole według grafiku zajęć grupowych i indywidualnego planu zajęć ustalonego z nauczycielem na pierwszym spotkaniu.

Zgodnie z obowiązującymi w Szkole procedurami, przed pierwszymi zajęcia ucznia w szkole RODZICE składają podpisane oświadczenie o stanie zdrowia. Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie oraz dostarczenie do Sekretariatu Szkoły.

OŚWIADCZENIE_RODZICE-COVID-19

Szczegółowe zasady funkcjonowania SMKJ , które zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN, GIS i CEA zamieszczamy poniżej.

procedury_organizacja_pracy_SMKJ_COVID_2020/21  obowiązujące

szczegółowe_zasady_dla_uczniów i rodziców_SMKJ_COVID_2020/21obowiązujące

 

_____________

Zapraszamy do zapoznania się z planem pracy Szkoły w roku 2020/21

HARMONOGRAM pierwszych spotkań _2020/21 
Szczegółowe godziny spotkań zostały przekazane do Rodziców za pośrednictwem poczty e-mail

 

TERMINARZ I PÓŁROCZE - aktualizacja 02.12.2020

TERMINARZ I PÓŁROCZE - aktualizacja 09.11.2020

TERMINARZ_2020/21 -

 

 

UWAGA! W związku z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń epidemicznymi od dnia 12 października 2020 wszystkie imprezy zewnętrzne i koncerty zostają zawieszone do odwołania. Terminy i formy innych działań mogą ulec zmianie. O zmianach rodzice i uczniowie będą informowani na bieżąco. 

Szczegółowe informacje o sposobach i formach prezentacji umiejętności uczniów będą przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

PLAN ZAJĘĆ GRUPOWYCH_2020/21  klasy I-III C6 

PLAN ZAJĘĆ GRUPOWYCH_2020/21 –  klasy IV-VI C6  

PLAN ZAJĘĆ GRUPOWYCH_2020/21   klasy I -IV C4 

 

 

 

29/08/2020