Szkoła I Stopnia

nauka:

W tym dziale realizowane są programy nauczania zgodne z podstawą programową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  obowiązującą we wszystkich szkołach muzycznych I stopnia.

W naszej szkole szczególnie duży nacisk kładziemy na dostosowanie metod nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Nauka w zależności od wieku ucznia trwa:

6 lat dla kandydatów od 7- 9 roku życia – cykl sześcioletni

4 lata dla kandydatów powyżej 09 roku życia – cykl czteroletni

wymiar zajęć:

Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.

W zależności od roku nauki uczeń ma opracowywany indywidualny plan zajęć, który uwzględnia następujące zajęcia objęte szkolnym planem nauczania:

RODZAJ ZAJĘĆ WYMIAR TYGODNIOWY KLASY
Instrument główny(zajęcia indywidualne) 2 x 30 min
Klasy I-III
cykl sześcioletni
2 x 45 min

Klasy IV-VI

cykl sześcioletni

cykl czterooetni

Kształcenie słuchu 2 x 45 min Wszystkie klasy
Rytmika 1 x 45 min

Klasy I-III

Audycje Muzyczne 1 x 45 min 3 lata nauki
Chór 1 x 45 min Wszystkie klasy

Fortepian obowiązkowy

(dla uczniów grających na innych instrumentach)
1 x 30 min 2 ostanie lata nauki

opłaty: A

Uczeń uczęszcza na zajęcia w Szkole na podstawie podpisanej umowy o naukę. Miesięczna opłata za naukę w Szkole I Stopnia – tzw. „czesne” jest jednakowe we wszystkich klasach i wynosi  600 zł płatne przez 12 miesięcy w roku. W ramach czesnego uczeń może uczęszczać na niektóre zajęcia dodatkowe  wskazane na początku każdego roku szkolnego.

Po przyjęciu ucznia do szkoły pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa, która wynosi 600 zł.

nabór:

Do Szkoły Muzycznej I-go Stopnia mogą zostać przyjęci kandydaci w wieku:

Od 7 do 9 lat – do cyklu sześcioletniego

Od 10 do 14 lat – do cyklu czteroletniego

Przyjęcie do szkoły odbywa się na podstawie badania predyspozycji muzycznych, tzw. przesłuchanie.

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły podanie o przyjęcie, a następnie indywidualnie umawiani są na termin przesłuchania.

Formularz zgłoszeniowy

Termin składania podań o przyjęcie do szkoły rozpoczyna się 1 kwietnia.

Przesłuchania odbywają się w dwóch turach:

  1. od 15 maja do 30 czerwca – pierwsza tura naboru,
  2. od 1 do 15 września – nabór uzupełniający (w miarę wolnych miejsc).

O przyjęciu do Szkoły decyduje Dyrektor na podstawie wyników przesłuchania.

Lista uczniów przyjętych do szkoły podawana jest do ogólnej wiadomości.

Uczeń rozpoczyna naukę w Szkole Muzycznej po podpisaniu odpowiedniej umowy o naukę oraz po opłaceniu 50 % opłaty wpisowej.

20/10/2009