Szkoła Muzyczna I Stopnia

TABELA OPŁAT SMKJ – aktualizacja od 01.09.2023

NAUKA

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej w związku z tym na zajęciach realizowane są programy nauczania zgodne z podstawą programową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego obowiązującą we wszystkich szkołach muzycznych I stopnia.
W naszej szkole szczególnie duży nacisk kładziemy na dostosowanie metod nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.
Nauka w zależności od wieku ucznia trwa:
6 lat dla kandydatów od 7- 9 roku życia – cykl sześcioletni C-6
4 lata dla kandydatów powyżej 9 roku życia – cykl czteroletni C-4

WYMIAR ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.
W zależności od roku nauki uczeń ma opracowywany indywidualny plan zajęć, który uwzględnia następujące zajęcia objęte szkolnym planem nauczania:

RODZAJ ZAJĘĆ WYMIAR TYGODNIOWY KLASY
Instrument główny(zajęcia indywidualne) 2 x 30 min
Klasy I-III
cykl sześcioletni
2 x 45 min

Klasy IV-VI

cykl sześcioletni

cykl czterooetni

Kształcenie słuchu 2 x 45 min Wszystkie klasy
Rytmika 1 x 45 min

Klasy I-III

Audycje Muzyczne 1 x 45 min 3 lata nauki
Chór 1 x 45 min Wszystkie klasy

Fortepian obowiązkowy

(dla uczniów grających na innych instrumentach)
1 x 30 min 2 ostanie lata nauki

OPŁATY 

Uczeń uczęszcza na zajęcia w Szkole na podstawie podpisanej umowy o naukę. Nauka w szkole jest płatna. Miesięczna opłata za naukę w Szkole I Stopnia to  tzw. „czesne”.
Czesne wynosi od 860 zł do 980 zł w zależności od ilości zajęć  przypadających w danej klasie:
Cykl C-6 klasa I – 860 zł
Cykl C-6 klasy II-III – 900 zł
Cykl C-6 klasy IV-VI – 980 zł
Cykl C-4 klasa I – 900 zł
Cykl C-4 klasy II-IV – 980 zł
Szczegółowe wysokości opłat określa TABELA OPŁAT aktualizowana  na początku każdego roku szkolnego. Tabela  dostępna jest w Sekretariacie Szkoły.
Podstawą wyliczenia czesnego jest ilość zajęć, prezentacji, audycji, przesłuchań i egzaminów w ciągu całego roku szkolnego czyli od 01 września do 31 sierpnia. Czesne stanowi 12 cześć opłaty rocznej i płatne jest przez 12 miesięcy w roku.
Po przyjęciu Ucznia do szkoły pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa, która wynosi 1000 zł.

NABÓR

Do Szkoły Muzycznej I-go Stopnia mogą zostać przyjęci kandydaci w wieku:
Od 7 do 9 lat – do cyklu sześcioletniego C-6
powyżej 9 lat – do cyklu czteroletniego C-4
Przyjęcie do szkoły odbywa się na podstawie badania predyspozycji muzycznych, tzw. przesłuchanie wstępne.
Kandydaci składają w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie, a następnie indywidualnie umawiani są na termin przesłuchania.

Przesłuchania odbywają się w dwóch turach:
od 15 maja do 30 czerwca – pierwsza tura naboru,
od 1 do 15 września – nabór uzupełniający (w miarę wolnych miejsc).

O przyjęciu do Szkoły decyduje Dyrektor na podstawie wyników przesłuchania przeprowadzonych przez Komisję Rekrutacyjną.
Lista uczniów przyjętych do szkoły podawana jest do ogólnej wiadomości.
Uczeń zostaje przyjęty do Szkole Muzycznej po podpisaniu odpowiedniej umowy o naukę oraz po opłaceniu min. 50 % opłaty wpisowej.

Więcej informacji dotyczących przyjęcia do szkoły znajdą Państwo tutaj: >nabór   oraz  tutaj >rekrutacja   a tutaj FORMULARZ zgłoszeniowy 

20/10/2009